Skip Ribbon Commands
Skip to main contentThứ bảy, ngày 15 tháng 5 năm 2021
Chọn ngôn ngữ     English Khmer Laos Vietnamese
Ngày 22/05/2019-14:19:00 PM
3/4 chương trình hỗ trợ kinh tế của IMF phát huy tác dụng
Quỹ Tiền tệ quốc tế công bố báo cáo cho biết 3/4 chương trình hỗ trợ của quỹ giai đoạn 2011-2017 đã đạt các mục tiêu đề ra như giải quyết vấn đề cán cân thanh toán và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.